Dr. Pragya Shakya - Mantra Hospital Mahendranagar

Dr. Pragya Shakya

MBBS, MD ( Radiology )